Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er særskilt anført i sælgers tilbud eller sælgers ordrebekræftelse. Købers eventuelle indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse, medmindre de er skriftligt godkendt af sælger.

Tilbud

Tilbud fra sælger er gældende i 4 uger fra tilbuddets datering, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Oplyste tilbudspriser er ekskl. moms, skatter og afgifter. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger, herunder ændringer i materialepriser vedrørende den solgte ydelse og lønstigninger.

Annullering og ændringer

Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra sælger. Ved annullering af en ordre skal køber erstatte sælgers evt. meromkostninger og tab, dog minimum 15 % af den aftalte købesum ekskl. moms.

Levering force majeure mv.

Uden anden aftale sker levering ab fabrik i henhold til Incoterms 2010.
Evt. aftalt leveringsdato er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse pga. force majeure eller andre forhold uden for sælgers kontrol, f.eks. manglende eller mangelfulde leverancer fra sælgers underleverandører, forsinket transport m.v..

Forsinkelse

Som følge heraf udskyder leveringstidspunktet for sælger tilsvarende og er ikke misligholdelse, medmindre sælger kunne forudse forholdets indflydelse på tidspunktet for aftalens indgåelse.
Såfremt der indtræder forsinkelse som følge af andre forhold, berettiger dette alene køber til at hæve købet og kræve erstatning, hvis der er tale om væsentlig forsinkelse.

Væsentlig forsinkelse

Foreligger tidligst, når der er forløbet 14 dage efter købers skriftlige påkrav om levering.
Såfremt der ikke kan leveres i rette tid, eller må forsinkelse anses for sandsynlig, skal sælger uden ugrundet ophold orientere køber derom og om muligt oplyse om, hvornår levering da kan forventes.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt.
Sælger er således berettiget til at tage det solgte tilbage, såfremt køber ikke overholder sin betalingsforpligtelse.

Betaling m.v.

Betalingsbetingelser er netto kontant + 14 dage medmindre andet er aftalt. Ved betaling efter forfaldsdagen, der angivet på sælgers faktura tilskrives renter med 2 % pr. påbegyndt måned (rentes rente).
Tilskrevne renter tillægges den til enhver tid værende hovedstol.
Finder sælger det påkrævet, kan sælger forlange betryggende sikkerhedsstillelse i form af anfordringsbankgaranti fra købers bank på den aftalte købesum.

Reklamation

Såfremt køber mener, at der foreligger forsinkelse eller er mangler ved det solgte, skal han straks og senest på dagen for varens modtagelse, reklamere skriftligt. Såfremt der reklameres senere, er køber afskåret fra at påberåbe sig misligholdelse.

Mangler

Ved mangelfuld levering er sælger berettiget til at foretage afhjælpning eller omlevere. Købers eventuelle omkostninger forbundet med afhjælpning/omlevering, er sælger uvedkommende.

Erstatning – forsinkelse eller mangler

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Såfremt køber mener, at der foreligger forsinkelse eller er der mangler ved det solgte, skal han reklamere straks.
Har køber ikke inden et år efter det solgtes overgivelse til ham meddelt sælger, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende. Såfremt der med det solgte følger en fabriksgaranti, er det en forudsætning for denne garanti, at fabrikantens service- og vedligeholdelsesforskrifter er fulgt.
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, der måtte opstå ved sælgers misligholdelse, herunder som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
Erstatningskrav overfor sælger som følge af købers direkte tab kan ikke overstige fakturabeløbet ekskl. moms for den pågældende ordre.

Erstatning produktansvar

Sælger kan ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af produktansvar, medmindre køber dokumenterer, at indtrufne skader kan henføres til en af sælger udvist grov uagtsomhed i forbindelse med varens fremstilling.
Sælger kan ikke gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af en defekt ved den af sælger leverede vare.
I det omfang sælger overfor tredjemand pålægges produktansvar, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar overfor køber er begrænset i nærværende bestemmelse.

Montage- og produktvejledninger

Køber modtager sammen med levering af det solgte tilhørende montage- og/eller betjeningsvejledning. I det omfang køber ved montage, betjening eller vedligeholdelse mv. handler i strid med sådanne vejledninger, bortfalder købers reklamationsret
vedrørende det solgte.
Montage- og/eller betjeningsvejledning anses for modtaget sammen med det solgte, såfremt køber ikke senest 3 hverdage efter modtagelse af det solgte har reklameret over manglende modtagelse heraf.

Tekniske dokumenter, værktøjer mv.

Såfremt der til brug for fremstillingen af den af køber bestilte ydelse eller genstand fremstilles eller indkøbes tegninger, specialværktøjer eller lign., tilhører sådanne effekter uanset købers medvirken eller betaling herfor sælger alene.
Der tages forbehold for trykfejl i kataloger, tekniske beskrivelser m.v., ligesom ordrebekræftelsen er gældende i tilfælde af uoverensstemmelser mellem katalogmateriale og ordrebekræftelse.

Værneting og lovvalg

Tvister mellem sælger og køber afgøres ved retten i den retskreds, hvor sælger bor eller ved det værneting, som sælger bestemmer. Dansk ret finder anvendelse.